Analiza losu zawodowego absolwentów

Z analizy losu absolwentów wynika, że uczniowie ZSP nr 4 w Łodzi kończący Technikum nr 4 i Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie: kucharz, technik usług gastronomicznych i technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz kucharz małej gastronomii po skończeniu szkoły rozpoczynają pracę na odpowiedzialnych stanowiskach samodzielnych kucharzy w kuchniach renomowanych restauracji i hoteli. Zakłady te oferują swoim gościom potrawy według ich przyzwyczajeń i upodobań oraz aby zachęcić do odwiedzin zamieszczają w kartach menu potrawy innych kuchni. Pracodawcy wymagają od młodych pracowników (kobiet i mężczyzn) szerokiej wiedzy i umiejętnosci z różnych działów technologii również z kuchni innych krajów. Ograniczona programem liczba godzin zajęć praktycznych i technologii gastronomicznej nie daje możliwości zrealizowania tematów z kuchni innych krajów w takim zakresie w jakiego by oczekiwali uczniowie i ich przyszli pracodawcy. Nieznajomość kuchni innych narodów jest często przyczyną problemów absolwentów (dziewcząt i chłopców) ze znalezieniem pracy. Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy i oczekiwań naszych uczniów i uczennic chcielibyśmy zorganizować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w formie zajęć praktycznych i warsztatowych na temat kuchni Francji, Włoch, Hiszpanii, Anglii, Grecji, które umożliwiłyby rozwój dodatkowych kompetencji zawodowych i prospołecznych.

Wyniki reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w Województwie Łódzkim przeprowadzone w II kwartale 2009 r. podane na stronie internetowej Urzędu Statystycznego mówią, że wskaźnik zatrudnienia obliczny w tym okresie dla kobiet pozostaje wyraźnie niższy niż dla mężczyzn (43,1 wobec 57,8%). Kobiety także przecietnie o trzy miesiące dłużej niż mężczyźni poszukiwały pracy. Do naszej szkoły uczęszcza 541 chłopców i 355 dziewcząt. Opierając się na powyższych danych stawiamy sobie za cel preferowanie udziału dziewcząt w projekcie. Kierując się zasadą pierwszeństwa zasadą pierwszeństwa udziału dziewcząt w projekcie mamy nadzieję zwiększyć ich szanse na zatrudnienie, a tym samym zmniejszyć dysproprcje zatrudnienia kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. W ramach upowszechniania zasady równości szans wśród osób zatrudnionych w projekcie planujemy przeprowadzenie szkolenia w tym zakresie.