Cel projektu

Cel ogólny projektu:
wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 Łodzi służące podnieseniu zdolności uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia


Cele szczegółowe projektu to:

  1. Podniesienie kwalifikacji uczennic i uczniów z zakresu sporządzania potraw wybranych kuchni
  2. Rozwój kompetencji kluczowych uczennic i uczniów: porozumiewania się w języku obcym, kompetencji informatycznych, inicjatywności i przedsiębiorczości
  3. Przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych kształcenia zawodowego wykorzystujac nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia
  4. Przygotowanie i wdrożenie programów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb rynku pracy do zajęć z wybranych kuchni
  5. Stworzenie 5 pakietów edukacyjnych (zestawy ćwiczeń, instrukcje) wzbogaconych informacjami z przedsiebiorczości i inicjatywności języka angielskiego i francuskiego
  6. Przeprowadzenie 50 godzin warsztatów kulinarnych we współpracy z pracodawcami
  7. Wykorzystanie wiedzy dotyczącej równości szans podczas prowadzenia zajęć z młodzieżą

Cel główny projektu jest zgodny z POKL Priorytet IX Działanie 9.2, ponieważ zakłada podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.
Projekt jest zgodny z Planem Działań na rok 2009 POKL, ponieważ zakłada podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego służące zwiększeniu możliwości uczniów na rynku pracy oraz modernizację procesu kształcenia poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne. Projekt jest również zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 w sferze społecznej - obszar priorytetowy: wiedza i kompetencje. Projekt będzie realizowany zgodnie z polityką równych szans i społeczeństwa informacyjnego oraz zasadą zrównoważonego rozwoju. Projekt zgodny z programem rozwoju szkoły w obszarze podniesienia atrakcyjności kształcenia w ZSP nr 4 poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.