Zasady rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat zmian związanych z reformą edukacji:

Zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim na rok szkolny 2019/2020 regulowane są przez Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z 31 stycznia 2019.

Zasady naboru do ZSG w Łodzi

 1. Kandydat ma obowiązek zapoznać się z wymaganiami zdrowotnymi i psychologicznymi dla zawodów, w których kształci nasza szkoła.
 2. Nabór odbywa się w formie elektronicznej za pomocą systemu elektronicznego firmy Vulcan
 3. W okresie od 13 maja do 25 czerwca 2019 (godz. 12:00) kandydat ma obowiązek zarejestrować się w systemie, dokonać wyboru szkół i oddziałów oraz wydrukować wniosek.
 4. Wydrukowany wniosek musi zostać podpisany przez kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych) oraz zaniesiony do szkoły pierwszego wyboru do 25 czerwca 2019 (godz. 12:00).
 5. Kandydat ma obowiązek sprawdzać w systemie, co dzieje się z jego podaniem i w razie problemów (w szczególności w razie odrzucenia podania) niezwłocznie skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru.
 6. Podczas rekrutacji kandydat uzyskuje punkty m.in. za oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum. Przedmioty te są wskazane w sekcji Nasza oferta (należy wybrać odpowiednią szkołę: Technikum nr 4 bądź Branżową Szkołę I Stopnia nr 4).
 7. W okresie od 21 do 25 czerwca 2019 (godz. 12:00) kandydat ma obowiązek zanieść do szkoły pierwszego wyboru kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (absolwenci klas VIII) lub gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego.
 8. W okresie od 21 czerwca (godz. 12:00) do 18 lipca 2019 kandydat ma obowiązek zgłosić się do naszej szkoły po skierowanie na badania lekarskie.
 9. Ze skierowaniem należy zgłosić się do przychodni wskazanej przez szkołę w celu wykonania badań. Ze względu na małą ilość czasu (zaświadczenie od lekarza należy dostarczyć do szkoły do 24 lipca) i kolejki u lekarzy polecamy zarezerwować wcześniej wizytę i zająć się tym odpowiednio wcześnie.
 10. 16 lipca 2019 do godziny 12:00 opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 11. W okresie od 16 lipca (godz. 12:00) do 24 lipca 2019 (godz. 12:00) kandydat ma obowiązek zanieść do szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (absolwenci klas VIII) lub gimnazjumzaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego oraz zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych w celu potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły. Należy także dostarczyć trzy fotografie.
 12. Kandydat posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ma ponadto obowiązek dostarczyć w ww. terminie wypełniony przez rodziców egzemplarz zgody na objęcie dziecka opieką psychologiczno-pedagogiczną.
 13. 25 lipca 2019 do godziny 12:00 opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych do szkoły.
 14. Kandydat, który nie został przyjęty do żadnej szkoły, składa dokumenty w ramach rekrutacji uzupełniającej do wybranej szkoły dysponującej jeszcze wolnymi miejscami. Informacja o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych szkołach zostanie opublikowana na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi. Szczegółowe terminy rekrutacji uzupełniającej podane są w Zarządzeniu Kuratora. Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 26 lipca 2019 i prowadzona jest bez wykorzystania systemu elektronicznego.

Kandydaci spoza terenu Łodzi mogą starać się o zamieszkanie w bursach szkolnych. Więcej informacji na stronach burs: